Dodaj wpis

Regulamin reklamy kontekstowej

Regulamin reklamy kontekstowej

Regulamin emisji reklam | Wrocpedia.pl

 

§1. Postanowienia ogólne

 

I. Definicje:

 1. Emisja – każdorazowe wyświetlenie reklamy jednorazowo wraz ze stroną na której jest ona umieszczona.

 2. Kampania (Kampania reklamowa) – działania podejmowane przez Wydawcę polegające na publikacji reklamy oraz jej promocji na łamach Serwisu.

 3. Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zlecająca bezpośrednio Wydawcy publikację Reklamy lub agencja reklamowa (inny pośrednik reklamowy) działający w imieniu własnym lub na rzecz swoich klientów.

 4. Reklama – informacja o treści określonej przez Reklamodawcę wyświetlana w postaci prostokąta o określonych wymiarach, przeznaczona do zamieszczenia w Serwisie.

 5. Regulamin emisji reklam (Regulamin) – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki oraz sposób współpracy pomiędzy Wydawcą Serwisu, a Reklamodawcą.

 6. Zamówienie – zlecenie zamieszczenia Reklamy w Serwisie Wydawcy, składane przez Reklamodawcę w formie i według wytycznych zawartych w niniejszych Regulaminie emisji reklam.

 7. Słowo kluczowe – wyraz lub zespół wyrazów, pod którymi wyświetlana jest dana Reklama oraz możliwe jest jej wyszukanie.

 8. Serwis (Serwis Wrocpedia.pl) – funkcjonujący w domenie www.wrocpedia.pl serwis, którego wydawcą jest SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą przy placu Pereca 3 lok. 1b, 53-431 Wrocław, nr tel. 71 785 55 23, nr fax 71 343 59 28, NIP: 8971115425, REGON: 930989933.

 9. Wydawca – SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą przy placu Pereca 3 lok. 1b, 53-431 Wrocław, nr tel. 71 785 55 23, nr fax 71 343 59 28, NIP: 8971115425, REGON: 930989933.

 10. Wynagrodzenie – iloczyn liczby Słów kluczowych, liczby dni Emisji i stawki w wysokości 0,50 PLN brutto.

 11. Dotpay – Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790, świadcząca usługi rozliczeniowe na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

 1. Wydawca świadczy usługi związane z Emisją Reklamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin, specyfikację zamówienia oraz cennik.

 2. Dokonanie zamówienia przez Reklamodawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy o realizację usług związanych z Reklamą, świadczonych przez Wydawcę, według wytycznych oraz na rzecz Reklamodawcy, wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu emisji reklam.

 3. Reklamy w Serwisie sprzedawane są na określony czas.

 

§2. Zamówienia i warunki realizacji

 

 1. Reklamy publikowane są na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Serwisu.

 2. Zamówienie powinno określać tytuł Reklamy, minimum jedną linię tekstu (maksymalnie trzy), co najmniej jedno Słowo kluczowe, a także czas w jakim Reklama ma być emitowana oraz dane Reklamodawcy.

 3. Datą rozpoczęcia Emisji jest wyemitowanie pierwszej Reklamy spośród wszystkich objętych danym zamówieniem. Od daty tej liczony jest również czas Emisji Reklamy, jeżeli Reklamodawca dokonał zamówienia Emisji na czas określony.

 4. Maksymalny czas emisji Reklamy wynosi 30 dni.

 5. Rezygnacja z całości lub części zamówienia może być dokonana za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres wrocpedia@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

 6. Jeżeli Kampania reklamowa nie została zrealizowana w pełni w zamówionym okresie, a przyczyny braku realizacji nie wynikają z winy Wydawcy, realizacja Kampanii może zostać wydłużona o okres niezrealizowany.

 7. Zapisu z §2 pkt 6 nie stosuje się w przypadku braku realizacji Kampanii z winy Reklamodawcy.

 

§3. Reklamacje

 

 1. Ewentualne reklamacje, odnoszące się przede wszystkim do prawidłowej realizacji Kampanii, Reklamodawca może zgłaszać na adres e-mail Usługodawcy.

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej; imię i nazwisko Usługobiorcy, jego adres poczty elektronicznej e-mail lub adres do korespondencji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, m.in. nr zamówienia i informacje o błędach.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 4. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Usługobiorcę reklamacji w przeciągu 14 dni od zgłoszenia. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wyżej wskazanego terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 5. Powyższy zapis nie dotyczy Usługobiorców niebędących Konsumentami.

 6. Po zakończeniu Emisji reklamy wszelkie zgłoszenia dotyczące reklamacji uznawane będą za bezpodstawne. Zapis ten nie dotyczy Usługobiorców będących Konsumentami

 7. Strony postanawiają, iż po terminie wskazanym w §3 ust. 6, zrealizowana Kampania uznawana jest za przeprowadzoną w sposób prawidłowy.

 

§4. Forma i treść reklam

 

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub niedopuszczenia do Emisji Reklamy bez podania przyczyny w szczególności, jeżeli stwierdzi, iż Reklama zawiera treści niestosowane lub wprowadzające użytkowników Serwisu w błąd.

 2. W przypadku niedopuszczenia do Emisji Reklamy Wynagrodzenie zostaje zwrócone Reklamodawcy.

 3. Na Reklamodawcy ciąży obowiązek właściwego sformułowania treści Reklamy podczas składania Zamówienia.

 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do oznaczenia Reklam dodatkowymi zwrotami np. „reklama”, „ogłoszenie” „artykuł sponsorowany”, „link sponsorowany” lub innymi odnoszącymi się do charakteru oraz przeznaczenia Reklamy.

 5. Zamówienie przez Reklamodawcę Emisji Reklamy jest równoznaczne z oświadczeniem i udzieleniem gwarancji wobec Wydawcy, że Emisja Reklamy nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Wydawcę jakiegokolwiek wynagrodzenia i tantiem na rzecz twórców i/lub podmiotów praw pokrewnych uczestniczących przy tworzeniu i produkcji Reklamy, pobieranych przez nich bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

 6. Reklamodawca oświadcza, że ma prawo posługiwać się użytymi w Reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, zamawiana Reklama nie jest sprzeczna z prawem (m. in. z zakazami Reklamy dotyczącymi np. gier hazardowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) lub dobrymi obyczajami.

 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich za treści zamieszczane w Reklamach.

 8. Reklamodawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody wyrządzone Wydawcy w związku z treścią lub formą Reklamy, włącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich.

 9. Zawierając umowę za pośrednictwem strony www.wrocpedia.pl Reklamodawca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Wydawcę Reklamy objętej umową (w tym znaków towarowych i nazwy) do celów archiwalnych, a także dla promocji usług Wydawcy, w szczególności poprzez ich zwielokrotnienie drukiem lub cyfrowo, wprowadzenie do obrotu, publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

§5. Płatności

 

 1. Za zamieszczenie Reklamy, Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić Wydawcy Wynagrodzenie.

 2. Wszelkie ceny podawane przez Wydawcę w cennikach są cenami brutto.

 3. Reklamodawca zobowiązany jest do zapłaty za świadczone przez Wydawcę usługi przed faktycznym terminem Emisji Reklamy, za pośrednictwem systemu internetowej płatności Dotpay. Wydawca wyjątkowo może zezwolić na wniesienie opłaty w późniejszym terminie przy użyciu innej formy płatności.

 4. Agencje reklamowe oraz inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują wobec Wydawcy za uregulowanie należnego Wydawcy wynagrodzenia.

 5. Zapłata za świadczone przez Wydawcę usługi uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na jego rachunek bankowy.

 6. W celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu emisji reklam oraz innych umów zawieranych między Wydawcą, a Reklamodawcą, Reklamodawca upoważnia Wydawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

§5. Postanowienia końcowe

 

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu emisji reklam. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej Serwisu www.wrocpedia.pl.

 2. Niedozwolone jest umieszczanie w Reklamach treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, jak i moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

 3. Zabrania się rozsyłać za pośrednictwem Serwisu jakiejkolwiek korespondencji noszącej znamiona niezamówionej informacji handlowej, tzw. spam.

 4. Reklamodawca zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

 5. Spory z udziałem Reklamodawców, którzy nie są konsumentami w myśl art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.

 6. Regulamin emisji reklam obowiązuje od dnia 04-09-2015 roku.

ogłoszenia Wrocław
Google+