Dodaj wpis

Regulamin

REGULAMIN SERWISU WROCPEDIA.PL

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.wrocpedia.pl prowadzony jest przez firmę SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą przy placu Pereca 3 lok. 1b, 53-431 Wrocław, adres e-mail: wrocpedia@gmail.com, nr tel. 71 785 55 23, nr fax 71 343 59 28, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2.Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), będący tzw. umową adhezyjną, czyli wzorcem umownym, o którym mowa w art. 384 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), określającym ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej www.wrocpedia.pl,

Serwis – serwis internetowy funkcjonujący pod domeną www.wrocpedia.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy,

Usługodawca – firma SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą przy placu Pereca 3 lok. 1b, 53-431 Wrocław, adres e-mail: wrocpedia@gmail.com, nr tel. 71 785 55 23, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę,

Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną, korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 22 (1) Kodeksu cywilnego,

Usługa – dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin, w szczególności usługa reklamowa, polegająca na zamieszczaniu Wpisów podstawowych lub Wpisów wyróżnionych na łamach Serwisu internetowego i utworzenia tym samym katalogu lokalnych firm Usługobiorców,

Wpis podstawowy – opublikowany w Serwisie za pomocą formularzy dostępnych na stronach Serwisu bezpłatny wpis Usługobiorcy, sporządzony w języku polskim, zgodny z wybraną przez niego kategorią i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

Ranking – klasyfikacja Wpisów w Serwisie mierzonych ilością Punktów rankingowych,

Punkty rankingowe – jednostki umożliwiające podwyższenie pozycji Wpisu w Rankingu, których zakupu dokonuje Usługobiorca zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

Formularz zamówienia – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia,

Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę, w szczególności publikację Wpisu podstawowego lub Wpisu wyróżnionego na łamach Serwisu,

Cennik usług – dokument zawierający informacje o stosowanych przez Usługodawcę cenach Usług,

Umowa – umowa o świadczenie Usług w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących, zawierana za pośrednictwem Serwisu z Usługobiorcą, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu,

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.),

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,

Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,

Dotpay – Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790, świadcząca usługi rozliczeniowe na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/,

Siła wyższa – zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy.

Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §10.

3. Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin, Regulamin emisji reklam oraz przyjęty Cennik usług, dostępny na stronie Serwisu www.wrocpedia.pl.

4. W celu zawarcia Umowy w Serwisie internetowym, Usługobiorca proszony jest o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień.

5. Umowa zawierana jest na czas wykonania przez Usługodawcę świadczeń przewidzianych w Umowie.

6. Do skutecznej realizacji Usług świadczonych przez Serwis www.wrocpedia.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

7. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o Usługach, podane na stronach internetowych Serwisu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorców, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnych wyroków sądów w szczególności regulujących stosunki prawne z Konsumentami. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

10. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

2. Usługobiorca ma prawo do korzystania z Usług wyszczególnionych w ofercie Usługodawcy na stronie Serwisu www.wrocpedia.pl.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego oraz do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych.

4. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Usług zgodnie z ich powszechnie akceptowanym przeznaczeniem.

5. Treści publikowane przez Usługobiorcę nie mogą być sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementów technicznych.

7. Niedozwolone jest przekazywanie przez Usługobiorcę za pośrednictwem świadczonych Usług:

a) treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej osób trzecich,

b) treści mających charakter SPAMU, np. niezamówione wiadomości o charakterze komercyjnym lub promocyjnym,

c) treści naruszających zarówno normy prawne jak i moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.) lub o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,

d) treści propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe, upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych lub wiedzy służącej tworzeniu wirusów komputerowych i innego złośliwego oprogramowania oraz treści instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phreakingu.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które są niezgodne z charakterem i przeznaczeniem oraz naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

9. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

10. Usługobiorca zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” itp.).

 

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Usługobiorca może złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Serwisu i przesłanie go do Serwisu internetowego.

 2. Zamówienie można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 3. Tematyka publikowanych Wpisów musi dotyczyć usług oferowanych na terenie Wrocławia. Usługobiorca wskazuje, w ramach której dzielnicy Wrocławia ma wyświetlać się jego Wpis.

 4. W celu skutecznego złożenia i zrealizowania Zamówienia, Usługobiorca proszony jest o określenie parametrów Usługi tj. sformułowanie treści i formy Wpisu podstawowego, wskazanie kategorii do publikacji oraz podanie danych osobowych i kontaktowych.

 5. Wpisy publikowane są na łamach Serwisu niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, nie później niż w ciągu 72h. W przypadku wpisu zamówionego w dzień wolny od pracy lub święto, w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym lub święcie. Wpisy NIE ZWIĄZANE Z WROCŁAWIEM nie będą publikowane.

 6. Tekst Wpisu, dopuszczalne formy i postacie, w których będzie publikowany ustalane są przez Usługobiorcę za pośrednictwem Formularza zamówienia.

 7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Usługobiorcy przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail.

 8. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu.

 9. Ilość i tematyka kategorii może być zmieniana w zależności od ilości Wpisów o danej tematyce, które będą publikowane w Serwisie www.wrocpedia.pl.

 10. Usługobiorca przy składaniu Zamówienia wskazuje, do której z kategorii ma zostać zakwalifikowany jego Wpis.

 11. Wskazując kategorię, w której Wpis podstawowy ma się ukazać, Usługobiorca powinien wskazać kategorię najbardziej odpowiadającą publikowanej przez niego treści.

 12. Wpisy podstawowe w wybranej kategorii są zamieszczane według kolejności dodania od wpisów najnowszych do wpisów najstarszych.

 13. Usługobiorca przy składaniu Zamówienia może dołączyć do Wpisu maksymalnie trzy zdjęcia w formacie .jpg lub .png, każde o maksymalnej wielkości 1 MB. Zawartość przesyłanych w ten sposób plików musi czynić zadość wymogom stawianym przez niniejszy Regulamin.

 14. Usługobiorca może dokonać zakupu Punktów rankingowych w celu podwyższenia pozycji danego Wpisu w Rankingu. Liczba zgromadzonych Punktów rankingowych odpowiada wysokości danego Wpisu w wynikach wyszukiwania.

 15. Jednorazowo Usługobiorca może dokonać zakupu od 1 do 50 Punktów rankingowych. Procedurę można powtarzać wielokrotnie.

 16. Warunkiem podwyższenia pozycji Wpisu w Rankingu jest dokonanie przez Usługobiorcę odpowiedniej płatności wg Cennika usług.

 17. Usługobiorca składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, w szczególności posiada umocowanie do działania w imieniu własnym i/lub na rzecz reprezentowanej firmy, a podane przez niego dane osobowe oraz informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 18. Publikacja Wpisu podstawowego może zostać poprzedzona weryfikacją danych Usługobiorcy, które zostały wskazane w Zamówieniu, w tym również prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu lub od złożenia dodatkowego oświadczenia określonej treści - jeśli jest uzasadnione treścią Wpisu.

 19. Tematyka publikowanych Wpisów musi dotyczyć usług oferowanych na terenie Wrocławia. Usługobiorca wskazuje, w ramach której dzielnicy Wrocławia ma wyświetlać się jego Wpis.

 20. Usługobiorca w każdej chwili może zgłosić żądanie modyfikacji treści lub parametrów swojego Wpisu za pomocą formularza dostępnego pod Wpisem („edytuj wpis”) lub wysyłając zgłoszenie na adres e-mail Usługodawcy.

 21. Każdy ma prawo do zgłoszenia Usługodawcy nadużycia za pomocą formularza dostępnego pod każdym Wpisem („zgłoś nadużycie”).

 

§4. PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny podane w Serwisie internetowym (Cenniku usług), w szczególności w składanym Zamówieniu wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.

 2. Usługobiorca w celu realizacji Usługi Punkty rankingowe, powinien dokonać zapłaty za Zamówienie w terminie 7 dni od zawarcia Umowy z Usługodawcą.

 3. Usługobiorca może zapłacić za Punkty rankingowe za pośrednictwem płatności internetowej Dotpay – karta debetowa, karta kredytowa lub szybki e-przelew.

 4. W wyjątkowych okolicznościach można dokonać płatności przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy, po wcześniejszym kontakcie z Usługodawcą.

 5. Zapłata za świadczone przez Usługodawcę Usługi, uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na jego rachunek bankowy.

 6. Cena Punktów rankingowych ustalane są zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług dostępnym na stronie Serwisu, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 7. W celu realizacji postanowień zawartych w umowie, Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane będą w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF, który umożliwia pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja dotycząca otrzymania faktury VAT we wspomniany sposób.

 

§5. WSTRZYMANIE I USUNIĘCIE WPISU USŁUGOBIORCY

1. W celu wstrzymania publikacji lub usunięcia Wpisu podstawowego Usługobiorca powinien anulować lub usunąć złożone Zamówienie za pośrednictwem aktywnych linków w otrzymanej wiadomości e-mail bądź formularza dostępnego pod każdym Wpisem lub zgłosić stosowną dyspozycję pisemnie bezpośrednio na adres e-mail Usługodawcy: wrocpedia@gmail.com

2. Rezygnacja z publikacji Wpisu powinna zawierać co najmniej: numer Zamówienia, dane identyfikujące Usługobiorcę, tj. imię i nazwisko lub nazwę firmy bądź Instytucji .

3. Usunięcie Wpisu następuje w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia. W przypadku dokonania zgłoszenia w dzień wolny od pracy, usunięcie następuje w najbliższy dzień roboczy.

 

§6. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług oraz zachowania należytej staranności podczas realizacji świadczonych Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Niniejszy zapis nie dotyczy Usługobiorców, będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Usługodawca nie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego formatu lub układu graficznego Wpisu Usługobiorcy. Usługodawca może modyfikować treść Wpisu oraz jego parametry w zakresie uzasadnionym koniecznością zapewnienia, aby jego treść parametry były podane rzetelnie, zgodnie z prawem, Regulaminem i ze stanem faktycznym oraz aby nie wprowadzały w błąd.

4. Usługodawca ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego Wpisu po uprzednim zawiadomieniu Usługobiorcy o stwierdzonych nieprawidłowościach.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Usług Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności oraz serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji Usług, jeśli jest to wymagane w celu dostosowania ich do zasad bezpieczeństwa lub innych wymuszonych przepisami prawa wymagań, niemniej jednak zmiana specyfikacji Usług nie może w sposób istotny wpływać na ich jakość, wydajność oraz zastosowanie.

7. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, także parametrów bezpieczeństwa i specyfikacji obowiązujących dla danej Usługi, w szczególności w przypadku wykorzystywania Usług do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, Usługodawca może zablokować świadczone Usługi.

8. W przypadku niewywiązania się przez Usługobiorcę z obowiązków nałożonych na niego przez postanowienia niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) wstrzymania świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy związanych z realizacją Umowy,

b) odstąpienia od zawartej z Usługobiorcą Umowy,

c) dochodzenia należnych mu kwot na drodze postępowania polubownego,

d) dochodzenia należnych mu kwot na drodze postępowania sądowego.

9. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przekazać dane kontaktowe Usługobiorcy właściwym organom władzy publicznej.

10. W celu podniesienia skuteczności zamieszczanych Wpisów, Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do ich publikacji w dowolnych mediach lub środkach masowego przekazu, o ile nie wiąże się to z żadnymi kosztami po stronie Usługobiorcy.

 

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu Wrocpedia.pl, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), 
jest firma SUNpress Paweł Łebkowski, z siedzibą we Wrocławiu 53-431, Plac Pereca 3 lok. 1b, adres e-mail: biuro@sunpress.pl, nr tel. 71 785 55 23, nr fax 71 343 59 28, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. (zwana w niniejszym rozdziale jako „Administrator”).
2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu Wrocpedia.pl i zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania.
3. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu Wrocpedia.pl udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom. Udostępnienie danych jest dobrowolne i wiąże się jedynie z zamieszczaniem wpisów w Serwisie Wrocpedia.pl
4. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych (dane obligatoryjne):
a) Imię i nazwisko
b) dzielnica
c) adres e-mail
d) adres strony www
Dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownik może podać dodatkowe dane w formularzu dodawania Ogłoszeń, które są opcjonalne:
e) nazwa firmy
f) adres
g) telefon
5. Użytkownikom Serwisu Wrocpedia.pl ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w zakresie, w jakim zostały podane przez Użytkownika w formularzu dodawania Wpisów z wyjątkiem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Użytkownika dodającego Wpis, który pozostaje niewidoczny dla Użytkowników korzystających z Serwisu.
6. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych mu przez innych Użytkowników Serwisu Wrocpedia.pl wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu.
7. Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania w formularzu dodawania Wpisów danych osobowych innych osób lub danych osobowych, które są nieprawdziwe.
8. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika:
- właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
- kontrahentom handlowym w zakresie, jaki jest wymagany dla prawidłowego wykonania przez nich czynności wynikających z zobowiązań umownych wobec Spółki, pod warunkiem, że zawarli oni ze Spółką odpowiednie umowy o ochronie danych osobowych.
Poza przypadkami wskazanymi powyżej, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej innej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
9. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora. 
10. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu Wrocpedia.pl, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczny. Pomimo, iż Administrator dokłada starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać na adres Administratora: biuro@sunpress.pl

11. Szczegółówy sposób ochrony danych osobowych w serwisie Wrocpedia.pl określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem www.wrocpedia.pl/polityka-prywatnosci 

 

§8. REKLAMACJE

1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca zobowiązany jest do umieszczenia Wpisu podstawowego lub Wpisu wyróżnionego bez wad i błędów, w zgodzie z treścią złożonego przez Usługobiorcę Zamówienia.

3.Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres:


SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1B

53 - 431 Wrocław

lub na adres e-mail: biuro@sunpress.pl


4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej; imię i nazwisko Usługobiorcy, jego adres poczty elektronicznej e-mail lub adres do korespondencji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, m.in. nr zamówienia i informacje o błędach.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Usługobiorcę reklamacji w przeciągu 14 dni od zgłoszenia. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wyżej wskazanego terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

7. Powyższy zapis nie dotyczy Usługobiorców niebędących Konsumentami.

§9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści udostępniane w Serwisie podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Usługodawcy, Usługobiorcy lub innych podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Usługodawcy.

2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody Usługodawcy treści znajdujących się w Serwisie.

3. Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych jak i zdjęć oraz innych materiałów graficznych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

2. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

2.1  świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.2  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

2.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

2.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

2.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

2.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2.10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

2.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

2.12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

2.13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Konsumenta drogą mailową lub pocztową na adres siedziby Usługodawcy, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od daty zawarcia umowy. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4. Usługodawca gwarantuje Konsumentowi zwrot ceny Usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

6. Konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwota zapłaty obliczana jest proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny określonej w umowie. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Usługobiorców nie będących Konsumentami.

 

 

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Wyłączną odpowiedzialność za treść i formę Wpisów podstawowych, które zostały przekazane przez Usługobiorcę do Usługodawcy, ponosi Usługobiorca.

 2. Za wszelkie szkody poniesione przez Usługodawcę lub osoby trzecie a powstałe w wyniku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odpowiada Usługobiorca.

 3. Po stronie Usługobiorcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi we Wpisach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, a także, że dostarczane Usługodawcy materiały nie podlegają pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Usługobiorca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zamawiany Wpis nie jest sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, a także, że złożenie, przyjęcie i realizacja Zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych.

 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców naruszających Regulamin odpowiedzialności, za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.

 5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny z tytułu zawartej Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty 500 złotych. Usługodawca nie ponosi względem Usługobiorcy niebędącego Konsumentem odpowiedzialności za ewentualną powstałą szkodę (damnum emergens) lub utracone korzyści (lucrum cessans).

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Strony mają możliwość wyłączyć część z zapisów niniejszego Regulaminu na mocy porozumień i umów zawartych w formie pisemnej dla konkretnego zdarzenia.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i innych dokumentów regulujących świadczenie Usług. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i inne właściwe.

 5. Zapisy niniejszego Regulaminu niezgodne z przepisami prawa, bądź tez uznane przez sądy prawomocnymi wyrokami za niezgodne z przepisami prawa tracą swoją moc wiążącą. Powyższe nie wyłącza jednak z zastosowania pozostałych zapisów znajdujących się w Regulaminie.

 6. Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. Powyższy zapis nie dotyczy Usługobiorców niebędących Konsumentami, w stosunku do których Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 8. Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 9. Regulamin obowiązuje od dnia 09-04-2015

 

 

Cennik

Koszt dodania wpisu standardowego w serwisie Wrocpedia.pl wynosi 0 zł

Wpis standardowy umożliwia:

 • dodanie tytułu wpisu
 • dodanie opisu w wynikach wyszukiwania - 200 znaków
 • dodanie pełnego opisu widocznego w szczegółach wpisu
 • dodanie 3 zdjęć widocznych w szczegółach wpisu
 • liczba punktów rankingowych w wynikach wyszukiwania - 0 pkt

W celu wypromowania wpisu w wynikach wyszukiwania osoba dodająca wpis może skorzystać z opcji - dokup punkty rankingowe. Dodanie punktów powoduje, iż wpis jest widoczny dla użytkowników serwisu na wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania. Zakupione punkty są widoczne przy wpisie do chwili usunięcia wpisu z serwisu Wrocpedia.pl - Usunięcie wpisu następuje na życzenie osoby dodającej wpis. 

Koszt dodania pierwszego punktu rankingowego wynosi 5 zł brutto. Każdy kolejny punkt to 0,20 zł brutto. Jednorazowo można dodać do 50 pkt rankingowych.

Pełny cennik opcji - dokup punkty rankingowe, ceny brutto:

 • 1 pkt - 5,00 zł         11 pkt - 7,00 zł         21 pkt -   9,00 zł        31 pkt - 11,20 zł       41 pkt - 13,20 zł
 • 2 pkt - 5,20 zł         12 pkt - 7,20 zł         22 pkt -   9,20 zł        32 pkt - 11,40 zł       42 pkt - 13,40 zł
 • 3 pkt - 5,40 zł         13 pkt - 7,40 zł         23 pkt -   9,40 zł        33 pkt - 11,60 zł       43 pkt - 13,60 zł
 • 4 pkt - 5,60 zł         14 pkt - 7,60 zł         24 pkt -   9,60 zł        34 pkt - 11,80 zł       44 pkt - 13,80 zł
 • 5 pkt - 5,80 zł         15 pkt - 7,80 zł         25 pkt - 10,00 zł        35 pkt - 12.00 zł       45 pkt - 14,00 zł
 • 6 pkt - 6,00 zł         16 pkt - 8,00 zł         26 pkt - 10,20 zł        36 pkt - 12,20 zł       46 pkt - 14,20 zł
 • 7 pkt - 6,20 zł         17 pkt - 8,20 zł         27 pkt - 10,40 zł        37 pkt - 12,40 zł       47 pkt - 14,40 zł
 • 8 pkt - 6,40 zł         18 pkt - 8,40 zł         28 pkt - 10,60 zł        38 pkt - 12,60 zł       48 pkt - 14,60 zł
 • 9 pkt - 6,60 zł         19 pkt - 8,60 zł         29 pkt - 10,80 zł        39 pkt - 12,80 zł       49 pkt - 14,80 zł
 • 10 pkt - 6,80 zł       20 pkt - 8,80 zł         30 pkt - 11,00 zł        40 pkt - 13,00 zł       50 pkt - 15,00 zł

 

Cennik reklamy w wynikach wyszukiwania:

Reklamy wyświetlane są po prawej stronie wyników wyszukiwania w wersji na komputery i laptopy. W wersji mobilnej reklamy są wyświetlane nad wynikami wyszukiwania. Max liczba reklam wyświetlanych 1 dnia pod danym słowem kluczowym wynosi 5.

Koszt reklamy = liczba słów kluczowych x liczba dni emisji x 0,50 zł brutto. Reklamę można dodać pod wybranym słowem kluczowym na wybraną liczbę dni : 1 lub 7 lub 14 lub 30 

Koszt reklamy 1 słowa kluczowego na 1 dzień wynosi 0,50 zł brutto

Koszt reklamy 1 słowa kluczowego na 7 dni wynosi 3,50 zł brutto

Koszt reklamy 1 słowa kluczowego na 14 dni wynosi 7,00 zł brutto

Koszt reklamy 1 słowa kluczowego na 30 dni wynosi 15,00 zł brutto

 

 

zał. nr 1 - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

……………..…………………………….

Miejscowość, data

 

Adresat: SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1 b

53-431 Wrocław

e-mail: biuro@sunpress.pl

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dotyczącej publikacji Wpisu podstawowego/Wpisu wyróżnionego(*), za pośrednictwem Serwisu internetowego www.wrocpedia.pl nr zamówienia ......................................................


 

Data zamówienia: ………………………………………………

Data zawarcia umowy: ………………………………………………

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 


 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Usługodawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 

Imię i Nazwisko Konsumenta: ………………………………………………

Adres Konsumenta: ………………………………………………

………………………………………………


 

 

…………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

ogłoszenia Wrocław
Google+