Dodaj wpis

Formularz odstąpienia od umowy

……………..…………………………….

Miejscowość, data

 

Adresat: SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1 b

53-431 Wrocław

e-mail: biuro@sunpress.pl

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dotyczącej publikacji Wpisu podstawowego/Wpisu wyróżnionego(*), za pośrednictwem Serwisu internetowego www.wrocpedia.pl nr zamówienia ......................................................


 

Data zamówienia: ………………………………………………

Data zawarcia umowy: ………………………………………………

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 


 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Usługodawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 

Imię i Nazwisko Konsumenta: ………………………………………………

Adres Konsumenta: ………………………………………………

………………………………………………


 

 

…………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

ogłoszenia Wrocław
Google+